Normativa d'aplicació

Estatut d'Autonomia

Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Llei 36/1985, de 6 de novembre, per la qual es regulen les relacions entre la institució del Defensor del Poble i les figures similars de les diverses comunitats autònomes

Resolució de 4 de març de 2008, per la qual s'aprova i es fa pública la Carta de serveis i bona conducta del Síndic de Greuges

Resolució de 29 de desembre de 2010, sobre aprovació del Reglament d’organització i de règim intern del Síndic de Greuges

Resolució de 20 de desembre de 2011 per la qual es modifica el Reglament d'Organització i règim intern del Síndic de Greuges de Catalunya

Sentència del Tribunal Constitucional 46/20015

Resolució de 9 d'abril de 2015, de creació del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura id'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants

Resolució de 13 d’abril de 2015, sobre les indemnitzacions per raó del servei

Resolució d'assignació de funcions als membres del Consell de Direcció del Síndic (setembre 2015)

Resolució de 23 de novembre de 2016, de modificació del Reglament d'organ¡tzació i de régim intern del Síndic de Greuges

Acord de Condicions de Treball (2017-2019) Acta de signatura Acord de Condicions de Treball (2017-2019)

Resolució de 9 de gener de 2017, per la qual es dóna publicitat a la relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic de Greuges de Catalunya

Resolució de 20 de febrer de 2017, de la seu electrònica del Síndic de Greuges