Perfil de contractant

Amb l'objectiu d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual que es porta a terme al Síndic de Greuges de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 53 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, us presentem l'apartat del perfil de contractant com a espai de difusió i comunicació, per Internet, d'aquesta activitat.

En aquest apartat, podeu consultar les dades i les informacions referents a les licitacions en curs, les adjudicacions i l'accés als plecs.

Per ampliar qualsevol informació referent al perfil de contractant del Síndic de Greuges de Catalunya podeu posar-vos en contacte amb: Síndic de Greuges de Catalunya, Gerència, passeig Lluís Companys, 7, 08003, Barcelona.
Telèfon: 93 301 80 75. Correu electrònic: sindic@sindic.cat