Avís legal

Aquest és un lloc web que el Síndic de Greuges de Catalunya posa a disposició de les persones usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu es facilitar l'accés als serveis i informació de la institució, i al mateix temps donar projecció al Síndic, el defensor de les persones, i a la seva activitat.

El web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat del Síndic de Greuges de Catalunya, d'algun organisme vinculat a aquesta institució o bé de tercers que hagin autoritzat el seu ús.

Tots els drets d'aquest web estan reservats. No està permesa la modificació del lloc web ni dels seus continguts.

El Síndic de Greuges de Catalunya donarà estricte un compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari a fi de preservar-ne la privacitat i confidencialitat. En aquest sentit, a la seu del Síndic de Greuges hi ha els formularis pertinents a disposició de les persones que vulguin exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna dada de caràcter personal. A banda, i d’acord amb la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, i l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:

1.    Si accediu a l’edifici del Síndic de Greuges, atès que té un sistema de videovigilància, les vostres dades seran incorporades al fitxer de videovigilància, del qual és responsable el Síndic de Greuges de Catalunya.

2.    La finalitat del fitxer és garantir la seguretat dels béns i les instal·lacions de l’edifici del Síndic de Greuges, on hi ha instal·lat un sistema de videovigilància, i també la seguretat de les persones que hi accedeixin.

3.    Les dades poden ser cedides a les forces i els cossos de seguretat, de conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, amb la finalitat d’investigació d’actes il·lícits que hagin estat enregistrats en el camp de visió del sistema de videovigilància.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i altres diaris oficials, que són l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.

El Síndic de Greuges de Catalunya no es fa responsable del contingut, de l'exactitud i de l'actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti en el lloc web o la que es remeti a partir d'enllaços a sistemes externs.

El Síndic de Greuges de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web.

Política d'ús de cookies